Skip to content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document is gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt Dhyaan bedoeld.

De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door:

Dhyaan

Marialaan 24

6576 BJ Ooij

KvK nr. 75928337

Contact via: diane@dhyaan.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma

2.1 Lekker schrijven voor je bedrijf (hierna ook wel genoemd: programma) is alleen bedoeld voor ondernemers en het is daarom niet mogelijk om deel te nemen aan dit programma als je nog geen ondernemer bent. Wel kan het zijn dat je middels het programma de stap naar het ondernemerschap zet. Bij de start van het programma, hoef je nog niet ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Je verklaart bij het sluiten van de overeenkomst, dat je het programma als ondernemer volgt.

2.2. Het programma “Lekker schrijven voor je bedrijf” wordt uitgevoerd door Diane van den Heuvel.

2.3 In dit programma heb ik mijn talenten, mijn kennis en energie samengevoegd.

Ik verwacht van jou dat je zelf naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveert voor het schrijfwerk. Het succes van jouw bedrijf is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen.

Ik kan niet garanderen dat jouw business een succes wordt en hoge verkoopcijfers realiseert. Wel zal ik me inspannen om je de juiste handvatten te geven om met je schrijven je business succesvol te ondersteunen en sta ik binnen de grenzen van het programma voor je klaar.

Je bent je ervan bewust dat dit programma een echt groepsprogramma/ zelfstudieprogramma is en dat je dus geen 1 op 1 begeleiding krijgt.

Artikel 3 Afkoelingsperiode

3.1 Tot de start van het programma is het mogelijk om het programma te annuleren. Je ontvangt je geld volledig terug. Wanneer je een programma koopt met directe toegang tot de content, is het niet meer mogelijk om je deelname aan het programma te annuleren en je geld terug te ontvangen. In dat geval kom je hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is, dat je afziet van het recht van ontbinding en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1 Voor de prijzen van het programma verwijs ik je naar de meest recente prijsstelling op de betreffende verkooppagina. https://dhyaan.nl/lekker-schrijven-voor-je-bedrijf/

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

4.2 Betaling kan alleen in een keer worden voldaan.

4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en tijdgebonden en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 5 Intellectueel eigendom/Gebruik materialen.

5.1 Op de teksten en materialen van het programma bezit ik de intellectuele eigendomsrechten.

Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 6 Materialen

6.1 Ik streef ernaar de materialen voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik dit altijd van tevoren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres, dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een nieuw e-mailadres. Het niet doorgeven komt voor jouw eigen risico.

Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma, dan wil ik dat zo snel mogelijk weten. Stuur dan zo spoedig mogelijk een mail naar diane@dhyaan.nl. Vermeld een duidelijke omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben hoor en wederhoor toe te passen en als de klacht gegrond is, deze kan herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven, kan ik niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programmaonderdeel aan mij melden.

Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming, in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, etc., is uitgesloten.

8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik in staat ben om mijn verplichtingen na te komen, eventuele fouten te herstellen, schade te beperken of op te heffen.

Artikel 9 Privacy

9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd me aan de wettelijke regels rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 10 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

10.2 Mocht één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig verklaard worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ik zal dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 11 Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zal ik altijd eerst mijn best doen om het geschil onderling op te lossen.

11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zal ik geschillen voorleggen aan de rechtbank te Arnhem.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.